Lucarelli

 

 

 

EU 1922: Patrizio di Aversa, m. Disc. da Nicola, ascr. al Reg. di Malta.

 

EU 1922: Patrizio di Aversa, m. Disc, da Giovanni, ascr. al Reg. di Malta. Domenico, di Vincenzo, di Giovanni.

 

ES 1960: Domanico, di Vincenzo, di Giovanni, Patrizio di Aversa.

 

ES 1960: Giovanni, di Antonio, di Giovanni, Patrizio di Aversa.

 

 

 

 

INDICE