Personč

 

EU 1922: Nobile, pers. Disc. da Diego Maria di Michele, ascr. al Reg. Feud. Elena, di Michele, di Diego, di Michele, in Personč.

EU 1922: Nobile, pers. disc. da Giuseppe Maria di Michele, ascr. al Reg. Feud. Maria Teresa, di Luca Antonio, di Giuseppe Maria, di Michele.

 

 

INDICE